اخبار كنگره هجدهم

تاريخ : 1398/01/08
موضوعات : هجدهمين كنگره
از هجدهمین کنگره شنوایی بیشتر بدانیم


✅سخنرانی دکتر   Kamran Barin
روز اول هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران


  ✅سخنرانی Jacquie Sympson  از موسسه NOA'h Arc  استرالیا
با عنوان مداخله زودهنگام برای کودکان ناشنوا با اختلالات رشدی همراه
روز دوم هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران
✅سخنرانی دکتر Lilian Bjørn  Nielsen

از دانمارک روز  دوم هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران  با عنوان:

New Insights into Wide Band Tympanometry