دستورالعمل فرمت پوستر

تاريخ : 1398/01/20
موضوعات : دستورالعمل فرمت پوستر


  

 <  راهنمای طراحی پوستر برای کنگره  >

  
 

-           اندازه پوستر  100 cm × 70 cm می باشد (Portrait)

-         درج آرم کنگره در طراحی پوستر الزامی می باشد.


                                     

  

o      سازمان دهی اطلاعات


• 
عنوان، نويسنده/نويسندگان و وابستگی سازمانی                      Title/Authors/Affiliation of authors
 
مقدمه : طرح مسئله و مرور مختصر ولی مهم از مطالب، اهدافIntroduction                                        
 مواد و روش ها: توضيح مختصر فرآيندها و روش های کار                                                     Methods
 
نتايج: ذکر داده ها و يافته ها                                                                                                Result

 • نتیجه گیری                                                                                            Conclusion
 
منابع (حداقل3-حداکثر 8 منبع )                                                                References


توجه:
لازم به توضیح است ترکیب بندی اجزای فوق متناسب با اهمیت و حجم محتوی هر یک از اجزا، قابل تغییر می باشد و افراد مطابق با سلیقه خود می توانند پوستر خود را طراحی نمایند.

o      طراحی پوسترعکس ها و نمودارها


 
نبايد کوچکتر از 18 در 10 سانتی متر باشند.
  
تمام عکس ها بايد توضيح داشته باشند.
 
عکس ها حداقل  300 dpi در اندازه نهايی باشند.
 
حتی الامکان از عکس های اينترنتی استفاده نشود.
 
رنگ ها و تنظيمات نمودارها را متناسب با نمای پوستر تغيير دهيد.
 
نمودارهای سه بعدی برای پوستر مناسب نيستند


                                                                                                                                                          

                    


.

الحاقات