اطلاعيه مهم ثبت نام كنگره

تاريخ : 1398/01/29
موضوعات : كنگره
به اطلاع همكاران گرامي مي رساند ليست افرادي كه عليرغم ثبت نام در سامانه موفق به ثبت نام در سايت كنگره نشده اند به شرح زير اعلام مي گردد.

اين عزيزان و ساير علاقمندان از ساعت ١٤ امروز تا ساعت ١٢ روز شنبه فرصت دارند تا نسبت به واريز وجه ثبت نام كنگره به مبلغ سيصدهزارتومان و ارسال فيش آن به آيدي انجمن aud2019@ اقدام نمايند. بديهي است صدور كارت كنگره و ارائه خدمات به همكاران فقط منوط به تكميل ثبت نام در هر دو سامانه بازآموزي و سايت كنگره مي باشد♦️


🔰از كليه عزيزان خواهشمنديم با رعايت برنامه مصوب  ثبت نام كنگره ، ضمن احترام به حقوق ساير همكاران از بي نظمي در روز اول كنگره جلوگيري نمايند🔰

الحاقات