تاريخ هاي مهم

رویداد

تاریخ

مهلت ارسال مقاله

97/6/3 الی 97/9/30

اعلام نتایج مقالات پذیرفته شده

97/11/25

ثبت نام کنگره

97/11/25 الی 97/12/25

برگزاری کنگره

98/2/3 الی 98/2/5