كميته علمي تخصصي

 

محورهای اصلی کنگره:


o        کم شنوایی کودکان:

غربالگری، ارزیابی، تشخیص

              

رئیس کمیته: خانم دکتر ملیحه مظاهر یزدی/ نائب رئیس: آقای دکتر وحید مرادی


اعضای کمیته

 سمعک/ کاشت حلزون

                  

رئیس کمیته سمعک: خانم دکتر مهنا جوانبخت/ رئیس کمیته کاشت: آقای محمدرضا طالع


نائب رئیس: آقای دکتر عطا حیدری


اعضای کمیته

 

 توانبخشی/ مداخله زودهنگام


              

رئیس کمیته: خانم دکتر فرنوش جاراللهی/ نائب رئیس: خانم دکتر فاطمه نیک خو


اعضای کمیته

 o        تعادل:

ارزیابی، آزمونها و تشخیص

                 

رئیس کمیته: خانم دکتر منصوره عادل قهرمان/ نائب رئیس: آقای دکتر صادق جعفرزاده


اعضای کمیته

 

 توانبخشی و مداخله


                 

رئیس کمیته: آقای دکتر مسلم شعبانی/ نائب رئیس: آقای دکتر محسن احدی


اعضای کمیته

 محورهای فرعی کنگره:


اختلالات مرکزی


                   

رئیس کمیته: خانم دکتر سعیده مهرکیان/ نائب رئیس: آقای دکتر احسان نگین


اعضای کمیته

 نوروساینس


          

رئیس کمیته:خانم دکتر مریم آقاملایی/ نائب رئیس: آقای دکتر حسین طالبی


اعضای کمیته

 وزوز


           

رئیس کمیته: آقای دکتر سعید محمودیان/ نائب رئیس: خانم دکتر مریم صادقی جم


اعضای کمیته