سخنرانان مدعو هجدهمين كنگره شنوايي شناسيهجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

فهرست سخنرانان مدعو

 

تاریخ

عنوان

سخنران مدعو

ردیف
3


اردیبهشت


1398

 

اخلاق در شنوایی شناسی

 دکتر مسعود فیروزی

1

حمایتهای حقوقی ازناشنوایان با نگاهی به وضعیت ایران

 خانم افسانه عطایی

2

Is COPD associated with alterations in hearing? A systematic review and meta-analysis

 دکتر آرش بیات

3

Functional tests of vestibular systems

دکتر کامران برین

4

کاربرد تحریک الکتریکی درتشخیص و توانبخشی دهلیزی

 

دکتر مسلم شعبانی

5

Bilateral Vestibular dysfunction in Persian adults and elderly

دکتر صادق جعفرزاده

6

Comparing vHIT and caloric tests in different vestibular diseases

دکتر کامران برین

7

کاشت دهلیزی در انسان

 

دکتر محسن احدی

8

توانبخشی دهلیزی و عملکردهای شناختی

میمنه جعفری

9


4


 اردیبهشت


1398

New insights in to wide band tympanometry

 

دکتر لیلیان نیلسون

10

مروری بر مشکلات رفتاری هیجانی کودکان ناشنوا

دکتر فاطمه نیکخو

 

11

Deaf children with developmental disabilities: Challenges in early intervention

 

دکتر  جکی سیمپسون

12

چالشهای ارزیابی و تشخیص افتراقی اختلال پردازش شنیداری در چند ابتلایی

دکتر احسان نگین

13

پیامدهای شناختی کاربرد تجهیزات تقویت شنیداری در کودکان

دکتر عطا حیدری

145


اردیبهشت


1398

 

The Characteristics of Cognitive Impairment in Subjective Chronic Tinnitus

دکتر سعید محمودیان

15

مروری کلی بر روند مدیریت وزوز گوش و تعیین جایگاه مناسب هر یک از روش های آن

دکتر اکرم پوربخت

 

16

شواهد نوروساینس شنوایی در  ASA با تکیه بر پاسخ های الکتروفیزیولوژیک شنوایی

دکتر حسین طالبی

17

Functional Connectivity and Source Analysis in Chronic Tinnitus

عبدالرضا اسدپور

18

بررسی تاثیرات تحریکی، مهاری و ترمیمی فوتواکوستیک بر روی وزوزهای مزمن گوش

دکترکتایون منتظری

19

تحلیل امواج مغزی در افراد مبتلا به وزوز گوش با دو روش خطی و غیر خطی

مریم صادقی جم

20