محل كنگره


با مجتمع برج سپید دانشگاه علوم پزشکی مشهد محل برگزاری هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران بیشتر آشنا شوید:

.

کلیک کنید