آلتون شنوا
            کارگاه های شرکت آلتون شنوا

Dr. Kamran Barin, Dr. Mohsen Ahadi, Dr. Nima Rezazadeh

 

New Insights into Vhit and SVV

 

1

Dr. Kamran Barin, Dr. Moslem Shabani, Dr. Nima Rezazadeh

 

New Insights into VNG

 

2

Dr. Lilian, Dr. Mohsen Ahadi

 

Wide Band Tympanometry

 

3

جناب آقای دکتر سیدجلال ثامنی، دکترای تخصصی شنوایی شناسی

 جناب آقای امین ابراهیمی، دکترای تخصصی شنوایی شناسی

ارزیابی های گوش واقعی

 

 

4

جناب آقای دکتر مسلم شعبانی، دکترای تخصصی شنوایی شناسی

 

رديابي آستانه با استفاده از پاسخهاي الكتروفيزيولوژي ABR و ASSR: با تأكيد بر مطالعات موردي

 

5

جناب آقای دکتر نادرغریب نواز، عضو هیئت علمی دانشگاه، دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی

چگونه کلینیک سمعک خود را پرفروش کنیم (معرفی تکنیک های نوین فروش)

6

جناب آقای امین ابراهیمی،  دکترای تخصصی شنوایی شناسی

 جناب آقای دکتر نیما رضازاده، دکترای تخصصی شنوایی شناسی

معرفی نسل جدید سمعک های اتیکن دانمارک، برنافن سوییس و سونیک آمریکا

7

جناب آقای دکتر نادرغریب نواز، عضو هیئت علمی دانشگاه، دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی

 

چگونه کلینیک سمعک خود را پرفروش کنیم

(معرفی تکنیک های نوین فروش)

 

8