كارگاه ها


روز اول 3 اردیبهشت 1398

مدرس

نام کارگاه

ساعت

 

Dr. Lilian

Dr. Mohsen Ahadi

 

Wide Band Tympanometry

 

11:00-12:30

1

دکتر مسلم شعبانی

دکتری تخصصی شنوایی شناسی

 

ردیابی آستانه با استفاده از پاسخ های الكتروفیزیولوژی ABR و ASSR

با تأ كید بر مطالعات موردی

2

دکتر سیدجلال ثامنی

دکتری تخصصی شنوایی شناسی

دکتر امین ابراهیمی

دکتری تخصصی شنوایی شناسی

 

 

ارزیابی های گوش واقعی

14:30-16:00

3

دکتر حمید جلیلوند

چگونه یک تجویز سمعک موفق داشته باشیم (1) ؟

4

دکتر حمید جلیلوند

دکتری تخصصی

شنوایی شناسی

 

کارگاه REM در کودکان

17:30 19:00

5

حسین نامور عارفی

دانشجوی دکتری شنوایی شناسی

 

کارگاه آشنایی با نرم افزار ساخت و ویرایش صدا  (Audacity)

جهت صدادرمانی در وزوز گوش

6

دکتر نیما رضازاده

دکتری تخصصی شنوایی شناسی

 

Implantable Hearing Devices

7

روز دوم 4 اردیبهشت 1398

 

مدرس

نام کارگاه

ساعت

 

دکتر محسن احدی

دکتری تخصصی شنوایی شناسی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

Current and emerging techniques of Otolith testing

09:30-11:00

 

8

Dr. Kamran Barin

Dr. Mohsen Ahadi

Dr. Nima Rezazadeh

 

 

New Insights into VNG

11:00-12:30

9

دکتر امین ابراهیمی

دکتری تخصصی شنوایی شناسی

دکتر نیما رضازاده

دکتری تخصصی شنوایی شناسی

 

معرفی نسل جدید سمعک های اتیکن دانمارک، برنافن سوییس و

سونیک آمریکا

10

دکتر مریم صادقی جم

دکتری تخصصی شنوایی شناسی

کارگاه مدیریت درمانی وزوز گوش با استفاده از سمعک

14:30-16

11

دکتر نادرغریب نواز

عضو هیأت علمی دانشگاه

دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی

چگونه کلینیک سمعک خود را پرفروش کنیم

(معرفی تکنیکهای نوین فروش(

12

 

جلسه آقای طالع

13

 

جلسه آقای طالع(ادامه)

16:00-17:30

14

 

دکتر حمید جلیلوند

 

چگونه یک تجویز سمعک موفق داشته باشیم (2) ؟

15

دکتر بهروز سلامت

دکتری تخصصی شنوایی شناسی

دکتر سعید محمودیان

دکتری تخصصی شنوایی شناسی

آشنایی با رویکردهای اینتگریتیو و غیرتهاجمی تکنیک های

نوروماجولیشن در درمان وزوز گوش

Non-invasive and Integrative Neuromodulation Approaches

Towards Treating Tinnitus

16

 

دکتر بهروز سلامت،

دکتر فرمانی و همکاران

آشنایی با آخرین رویکردهای جدید درمانی وزوز گوش، توسط تکنیک

فرکانس مادون پایین نوروفیدبک

 

New approaches to Tinnitus Treatment by Infra-low

Frequency Neurofeedback Therapy

 

18:30-20:00

 

 

17

 

دکتر معار فوند

دکتری تخصصی شنوایی شناسی

خانم عبدی

کارشناس ارشد شنوایی شناسی

تازه های کاشت حلزون در حوزه های پردازشی و دیگرحوز ه های مرتبط

18

 

  

روز سوم 5 اردیبهشت 1398

 

مدرس

نام کارگاه

ساعت

 

ساسان اعتضادی

کارگاه معرفی مجموعه آزمون های REM و نحوه ی تنظیم سمعک های

audifon آلمان

9:00-10:30

19

. Dr. Lilian

Dr. Mohsen Ahadi

 

Wide Band Tympanometry

20

دکتر سعید محمودیان و همکاران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 

معرفی و آموزش کار با سامانه ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به وزوز

گوش در کشور و نحوه همکاری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت

بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور

 

14:00-15:30

21

دکتر سعید ملایری

دکتری تخصصی شنوایی شناسی

 

الهه بهرامیان

کارشناسی شنوایی شناسی

 

ارزیابی و درمان بدشنوایی

)مشکلات پردازش شنوایی):

کارگاه ویژه مرا کز خانواده و کودکان با اختلالات شنوایی

15:00-16:30

22

سمانه رضایی

ساسان اعتضادی

کارگاه های عملی انجام آزمون های VNG - VHIT با تا کید بر نکات بالینی

23

 

مراکز(بررسی موارد چالش برانگیز )

16:15-18:30

24