مهلت ثبت نام كنگره به پايان رسيده و به هيچ وجه ثبت نام حضوري امكان پذير نيست.