آرشيو صوت و فيلم

مصاحبه ي زنده دبير هفدمين كنگره شنوايي شناسي ايران با راديو سلامت

مصاحبه ي زنده ي دكتر حميد جليلوند، دبير هفدهمين كنگره ي شنوايي شناسي ايران، با راديو سلامت (بخش جامعه و سلامت) در خصوص محورهاي اصلي كنگره ي مذكور و اطلاع رساني در سطح جامعه

شنوايي و ارزيابي آن مهم است!

گزارش تصويري شبكه ي سلامت از محورهاي اصلي هفدهمين كنگره شنوايي شناسي ايران (دقيقه 6 تا 19 فيلم)

مصاحبه با:

آقاي دكتر علي قهرماني، رياست انجمن علمي شنوايي شناسي ايران، در خصوص مداخلات بهنگام در ارزيابي و درمان شنوايي نوزادان، سمعك و سلول هاي بنيادي

آقاي مجتبي ...

 1