آرشيو كتابها

ضروريات شنوايي

سال چاپ : 2016

كتاب ضروريات شنوايي يكي از كتاب هاي مهم اديولوژي با زباني ساده براي توضيح مفاهيم اصلي و باليني اديولوژي است كه در مقطع كارشناسي جزو كتاب هاي درسي دانشجويان ...

اديولوژي باليني

سال چاپ : 2015

كتاب اديولوژي باليني يكي از كتاب هاي مهم علم اديولوژي در جهان است. اين كتاب داراي مطالب جديد باليني در تمامي حيطه هاي اديولوژي است و يكي از مهمترين منابع علمي ...

اندازه گيري هاي ايميتانس اكوستيك (مباني تا پيشرفته)

سال چاپ : 2014

اين كتاب مروري بر روش هاي ارزيابي ايميتانس مرسوم از گذشته تا اكنون است و به اندازه گيري هاي ايميتانس باندپهن جديد هم پرداخته است. اين كتاب براي آشنايي شنوايي ...

وابران هاي شنوايي و دهليزي

سال چاپ : 2011

در اين كتاب مقالات مروري مربوط به سيستم وابران شنوايي و دهليزي پرداخته شده است.

گسيل هاي اتواكوستيك و فرآيندهاي فعال

سال چاپ : 2008

در اين كتاب مقالات مروري در مورد موضوعات پايه اي مربوط به OAE جمع آوري شده است.

 1