شنوايي و ارزيابي آن مهم است!

Hearing and its evaluation is important
منبع مصاحبه : استادان دانشگاه , دانشجويان
نوع : علمي آموزشي
لينك دانلود فايل

خلاصه :

گزارش تصويري شبكه ي سلامت از محورهاي اصلي هفدهمين كنگره شنوايي شناسي ايران (دقيقه 6 تا 19 فيلم)

مصاحبه با:

آقاي دكتر علي قهرماني، رياست انجمن علمي شنوايي شناسي ايران، در خصوص مداخلات بهنگام در ارزيابي و درمان شنوايي نوزادان، سمعك و سلول هاي بنيادي

آقاي مجتبي خزاعي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، در خصوص اهميت غربالگري و ارزيابي شنوايي نوزادان

آقاي دكتر سعيد فراهاني، استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران، در خصوص مشكلات و خاتلالات پردازش شنوايي در كودكان و سالمندان

آقاي دكتر حميد جليلوند، دبير انجمن علمي شنوايي شناسي ايران و استاديار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، درخصوص نكات لازم جهت حفاظت از حس شنوايي و جلوگيري از كم شنوايي و اختلالات آن

 


الحاقات