اندازه گيري هاي ايميتانس اكوستيك (مباني تا پيشرفته)

Acoustic Immittance Measures: Basics and Advanced Practice
سال چاپ : 2014
شماره چاپ : 1
تعداد جلد : 1
تعداد صفحات : 174
لينك دانلود فايل كتاب
نويسندگان : Lisa L. Hunter, نوع نويسنده : انتخاب نشده است, افيليشن : Cincinnati Children's Hospital ** Navid Shahnaz, نوع نويسنده : انتخاب نشده است, افيليشن : University of British Columbia

خلاصه :

اين كتاب مروري بر روش هاي ارزيابي ايميتانس مرسوم از گذشته تا اكنون است و به اندازه گيري هاي ايميتانس باندپهن جديد هم پرداخته است. اين كتاب براي آشنايي شنوايي شناسان با روش هاي جديد بسيار مناسب است.


الحاقات