گسيل هاي اتواكوستيك و فرآيندهاي فعال

Active Processes and Otoacoustic Emission
سال چاپ : 2008
شماره چاپ : 1
تعداد جلد : 1
تعداد صفحات : 493
لينك دانلود فايل كتاب
نويسندگان : Geoffrey A. Manley, نوع نويسنده : انتخاب نشده است, افيليشن : Technische Universitat Munchen ** Arthur N. Popper, نوع نويسنده : انتخاب نشده است, افيليشن : University of Maryland ** Richard R. Fay, نوع نويسنده : انتخاب نشده است, افيليشن : Loyola University Chicago

خلاصه :

در اين كتاب مقالات مروري در مورد موضوعات پايه اي مربوط به OAE جمع آوري شده است.


الحاقات