وابران هاي شنوايي و دهليزي

Auditory and Vestibular Efferents
سال چاپ : 2011
شماره چاپ : 1
تعداد جلد : 1
تعداد صفحات : 376
لينك دانلود فايل كتاب
نويسندگان : Arthur N. Popper, نوع نويسنده : انتخاب نشده است, افيليشن : University of Maryland ** Richard R. Fay, نوع نويسنده : انتخاب نشده است, افيليشن : Loyola University Chicago ** David K.Ryugo, نوع نويسنده : انتخاب نشده است, افيليشن : Garvan Institute of Medical Research

خلاصه :

در اين كتاب مقالات مروري مربوط به سيستم وابران شنوايي و دهليزي پرداخته شده است.


الحاقات