عنوان مصاحبه براي انجمن شنوايي ايران

تاريخ : 1397/05/08
موضوع مصاحبه : موضوع اول مصاحبه
منبع مصاحبه : منبع اول مصاحبه
مصاحبه شونده : مصاحبه شونده اول
تهيه كننده مصاحبه : تهيه كننده اول مصاحبه
خلاصه : خلاصه مصاحبه براي انجمن شنوايي شماره يك مي باشد.

شرح مصاحبه براي انجمن شنوايي شماره يك مي باشد.

الحاقات