انتخابات داخلي هيات مديره

تاريخ : 1400/05/14
موضوعات : انتخابات هيات مديره

خلاصه : در مورخ14 مرداد 99 در دفتر انجمن علمي شنوايي شناسي ايران انتخابات داخلي هيات مديره منتخب انجام و جناب آقاي دكتر خسرو گورابي بعنوان رييس هيات مديره با 7 راي/ سركار خانم دكتر نسرين گوهري با 7 راي بعنوان نايب رييس /جناب اقاي دكتر مسلم شعباني با 4 راي بعنوان دبير / و سركار خانم افسانه عطايي با 7 راي بعنوان خزانه دار انجمن انتخاب گرديدند