تاييد انتخابات ششمين دوره انجمن علمي شنوايي شناسي ايران

تاريخ : 1400/05/12
موضوعات : تاييد انتخابات

خلاصه : تاييد انتخابات ششمين دوره انجمن علمي شنوايي شناسي ايران طي نامه اي از طرف كميسيون انجمن هاي وزارت بهداشت ابلاغ گرديد

این صفحه شماره دو می باشد

صفحات -> 1 - 2

الحاقات