برگزاري سمينار آموزشي با عنوان "فناوري سمعك هاي مدرن" با امتياز بازآموزي در استان همدان

تاريخ : 1397/05/24
منبع اخبار : منبع اول خبر

خلاصه : انجمن علمي شنوايي شناسي ايران در روزهاي پنج شنبه و جمعه، مورخه ي 1 و 2 شهريور 1397، با همكاري دانشگاه علوم پزشكي همدان، سمينار علمي "فناوري سمعك هاي مدرن" با ده امتياز بازآموزي را در هتل بوعلي همدان برگزار مي كند. اديولوژيست هاي علاقمند به شركت در اين سمينار علمي مي توانند با مراجعه به سامانه ي جامع آموزش مداوم كشور ثبت نام كنند. شناسه ي اين سمينار، 122697 مي باشد.