اطلاعيه امتياز آموزش مداوم (كنگره 18)

تاريخ : 1398/02/21
موضوعات : كنگره

خلاصه : اصلاح امتيازات

همكاران محترمي كه در سايت بازاموزي امتياز 12.75 ثبت شده بود يا گفتاردرمانان گرامي كه امتياز 9 براي ايشان امده بود با توجه به بالا رفتن امتياز و اصلاح آن، امتياز ايشان حذف شده و بزودي امتياز كامل 14.25 براي همكاران شنوايي و 10 امتياز براي گفتاردرماناني كه هر سه روز كنگره را شركت داشته اند ثبت خواهد شد لطفا صبر داشته باشيد و از تماس هاي مكرر با دفتر انجمن خودداري نماييد.
از همكاري شما سپاسگزاريم

الحاقات