تأييد امتياز كنگره 18

تاريخ : 1398/03/07
موضوعات : كنگره

لطفا توجه فرماييد
با توجه به اتمام ثبت امتيازات كنگره، مستدعي است در سامانه بازآموزي نسبت به درج امتياز خود اطمينان حاصل كنيد و در صورت وجود اشكال حداكثر تا تاريخ 98/3/9 (اخر هفته جاري) مراتب را جهت رفع اشكال به آيدي تلگرام كنگره هجدهم شنوايي aud2019@ با شماره 09025566185 اطلاع دهيد.
بديهي است پس از تاريخ ذكر شده امكان باز شدن سامانه وجود ندارد.