الكتروكلئوگرافي

Electrocochleography
سال ارائه مقاله : 2017/اسفند/12
سال پذيرش : 1397/ارديبهشت/20
نوع مقاله : مقاله
دسته بندي : پژوهشي
نويسندگان : Jack Katz, نوع نويسنده : انتخاب نشده است, افيليشن : Buffalo university
منبع : عنوان منبع تستي

خلاصه :

The clinical uses of electrocochleography are reviewed with some technical notes
on the apparatus needed to get clear recordings under different conditions.
Electrocochleography can be used to estimate auditory thresholds in difficult to
test children and a golf club electrode is described. The same electrode can be
used to obtain electrical auditory brainstem responses (EABR). Diagnostic testing in
the clinic can be performed with a transtympanic needle electrode, and a suitable
disposable monopolar electrode is described. The use of tone bursts rather than click
stimuli gives a better means of diagnosis of the presence of endolymphatic hydrops.
Electrocochleography can be used to monitor the cochlear function during surgery and a
long coaxial cable, which can be sterilized, is needed to avoid electrical artifacts. Recently
electrocochleography has been used to monitor cochlear implant insertion and to record
residual hearing using an electrode on the cochlear implant array as the non-inverting
(active) electrode.


لينك دانلود فايل مقاله
لينك دانلود تصوير صفحه اول

الحاقات