گايدلاين باليني وزوز

Clinical Practice Guideline: Tinnitus
سال ارائه مقاله : 2014//
سال پذيرش : 2014//
نوع مقاله : Guide Line
دسته بندي :
نويسندگان : David E Tunkel, نوع نويسنده : انتخاب نشده است, افيليشن : 1Otolaryngology–Head and Neck Surgery, Johns Hopkins Outpatient Center, Baltimore, Maryland, USA

خلاصه :

گايلاين ارايه شده در حوزه ي باليني وزوز و تاثيرانواع درمان هاي آن بر اساس شيوه هاي  باليني گوناگون و شواهد علمي در اين مساله 


لينك دانلود فايل مقاله
لينك دانلود تصوير صفحه اول